[walla] Privacy

מדיניות החזרות וביטולים 

  ("וואלה!שופס") https://www.wallashops.co.il א. כל הרוכש מוצר באתר 

 ("חוק הגנת 1981 –רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א הצרכן").  

 

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים): 

. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום 1 קבלת מסמך המכיל  

 ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. 14   את הפרטים האמורים בסעיף קטן 

 . ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל 2

 ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם,14   את הפרטים האמורים בסעיף קטן 

   כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, 

   ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים,  

   שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.  

 

153 ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לוואלה!שופס בלבד, באמצעות פקס מספר 507602603  

ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של וואלה!שופס מכרטיס הלקוח שלך באתר.  

להזדהות ומשלוח הודעת ביטול לחץ כאן. 

 

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה: 

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר 

או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה  

  ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, 14 ("אי התאמה"), תחזיר וואלה!שופס, בתוך 

את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם,  

תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.  

אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות הספק אשר פרטיו יימסרו לכם על ידי וואלה!שופס ("הספק")  

במקום שבו נמסר הנכס.  

 

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה: 

מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור  לפי הנמוך מביניהם .  ₪ 100 ממחיר המוצר אותו רכשת או 5%של 

היה והמוצר הגיע לביתכם וברצונכם להשתמש בשירותי ההחזרה של וואלה!שופס תשלמו דמי החזרה בנוסף לדמי הביטול. 

 

ו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד' ו-ה' לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל,  

הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה,  

תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול. 

 בנוסף, במקרה שהותקן בביתך על ידי וואלה!שופס או הספק טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה, 

 תהיה וואלה!שופס רשאית לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה,  

  שקלים חדשים.  100בסכום שלא יעלה על 

 

ז. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם,  

לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם  

ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח  

המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של וואלה!שופס לתבוע את נזקיה בשל כך.  

 

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק  

ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 

 

ח. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים  ג (ד) לחוק 14בסעיף 

הגנת הצרכן, כדלקמן: 

 . טובין פסידים;1

 . שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה2

   חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; 

 ;1995-. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה3

 . טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;4

 . טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית5

 

 

אמנת שרות וואלה! שופס 

  

ערבים לכסף שלכם 

אנחנו מתחייבים לכך שתקבלו את מלוא כספכם בחזרה אם לא קיבלתם את המוצר שרכשתם. 

  

מנהלים מסחר הוגן 

אנחנו מתחייבים שלא להתערב במכירות ולא להפעיל מערכות או בוטים שמתערבים במכירות. 

  

מחוייבים לשקיפות מוחלטת 

אנחנו מתחייבים להציג בפניכם בכל מכירה את כל המידע המהותי והרלוונטי אודות המוצר, כדי שתבצעו רכישה נבונה ומושכלת. 

  

מתחייבים לקנייה בטוחה 

אנחנו מתחייבים לכך שהתשלום שלכם מאובטח לחלוטין והמידע שמסרתם מוגן ומוצפן ע"י  SSLפרוטוקול המסחר האלקטרוני 

  

שומרים על הפרטיות שלכם 

אנחנו מתחייבים שלא להעביר את הפרטים שלכם לשום גורם ולא לעשות בהם שימוש מלבד לצורך קנייה באתר 

 

קנייה בטוחה 

וואלה!שופס היא סביבת קניות מקוונת שמורה ומאובטחת. 

 

האתר הוא מערכת סגורה לחלוטין המגינה על המשתמשים ומאבטחת את המידע שהם מוסרים. 

השרתים שלנו מוגנים באמצעות תוכנת פירוול המבטיחה זרימת מידע מבוקרת, ומונעת חדירות לתוכה. 

קיימת הפרדה מוחלטת בין שרת הרשת לבין שרת מסדי הנתונים עליו שמורים נתוני הלקוחות. 

 ) ואינם ניתנים לשליפהSSLנתוני כרטיסי האשראי מעורבלים באמצעות צופן מיוחד (

אם למרות כל אלה ייעשה שימוש לרעה בכרטיס האשראי שלכם, חברת האשראי חייבת על פי   יום. 30חוק להחזיר את מלוא סכום העיסקה תוך